facebook link instagram link youtube link
+382 33 402 814
info@budva.travel

O nama

Turistička organizacija opštine Budva je formirana 12.07.2004. godine, nakon donošenja Zakona o Turističkim organizacijama.

Posluje na načelu ostvarivanja javnog interesa u oblasti turizma bez ostvarivanja neposredne dobiti.

Prema Statutu Turističke organizacije opštine Budva iz 2018. godine ("Sl.list Opštine Budva" br.06/07, "Sl.list CG-Opštinski propisi" br.19/11 i br.36/18) Turistička organizacija Opštine Budva ima status pravnog lica, sa pravima i obavezama utvrđenim Zakonom, Odlukom o osnivanju i ovim Statutom.

Osnivač organizacije je Skupština Opštine Budva.

Članovi Organizacije su pravna i fizička lica u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i sa tim djelatnostima neposredno povezanim djelatnostima na području opštine Budva.

Organizacijom upravljaju njeni članovi i njihova se prava utvrđuju prema visini udjela članova u prihodima Organizacije i njihovoj važnosti za ukupni razvoj turizma.

  Zadaci organizacije su:

 1. unapređenje i promocija izvornih vrijednosti područja opštine za koju je osnovana;
 2. stvaranje uslova za aktiviranje resursa na teritoriji opštine;
 3. saradnja sa pravnim, flzičkim licima, udruženjma i nevladinim organiacijama koje za predmet poslovanja imaju turističku i ugostiteljsku ili njoj komplementarnu djelatnost u cilju dogovaranja, utvrđivanja i sprovođenja politike razvoja turizma i poboljšanja uslova boravka turista na teritoriji opštine;
 4. izrada turističko – propagandnog i drugog informativnog materijala;
 5. podsticanje, koordiniranje i organizovanje kulturnih, umjetničkih, zabavnih, privrednih, sportskih i drugih manifestacija koje doprinose obogaćivanju turističke ponude;
 6. pružanje informacija gostima o raspoloživim smještajnim kapacitetima u primarnim i komplementarnim ugostiteljskim objektima, ugostiteljskim objektima za pružanje usluge pripremanja i usluživanja hrane i pića i kapacitetima privatnog smještaja, kulturnim manifestacijama, događajima i drugim servisnim informacijama o turističkim uslugama na teritoriji opštine;
 7. pružanje informacija o radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovine i drugih informacija potrebnih za boravak turista;
 8. posredovanje i pružanje pomoći prilikom rezervacije i davanje informacija o smještajnim kapacitetima ako u turističkom mjestu za koje je osnovana turistička organizacija ne postoji registrovana turistička agencija;
 9. dostavljanje prijave i odjave boravka u skladu sa zakonom;
 10. podsticanje aktiviranja područja opštine koja nijesu ili su nedovoljno uključena u turistički promet;
 11. podsticanje i orgazovanja akcija usmjerenih na zaštitu i očuvanje turističkog prostora, životne sredine i kulturne baštine;
 12. realizovanje programa aktivnosti boravka studijskih grupa i novinara na teritoriji svog djelovanja;
 13. vođenje evidencije u cilju konrole i korišćenja smještajnih jedinica u kondo hotelima i vikend stanovima, u saradnji sa nadležnim organima lokalne uprave i sačinjavanje izvještaja koji se najmanje dvomjesečno dostavljaju resornom Ministarstvu;
 14. organizovanje turističko informativnih biroa u mjestima za koje se ocjeni da su potrebni;
 15. prikupljanje i obrada podataka (dnevna, nedeljna i mjesečna) o turističkom prometu i njihovoj strukturi na području Opštine, kao i izrada mjesečnog izvještaja o turističkom prometu za potrebe nadležnog organa lokalne samouprave, nadležnog organa za poslove statistike i Nacionalne turističke organizacije;
 16. vođenje evidencije o naplati boravišne takse, izletničke i turističke takse i članskog doprinosa, u saradnji sa nadležnim organom lokalne uprave;
 17. procjena neobuhvaćenog turističkog prometa na nivou opštine u skladu sa metodologijom koju propisuje resorno Ministarstvo u saradnji sa nadležnim organom lokalne uprave;
 18. saradnja sa nadležnim organima Opštine u cilju donošenja i sprovođenja lokalnih mjera za poboljšanje uslova boravka turistia na teritoriji opštine;
 19. saradnja sa lokalnim udruženjima i nevladinim organizacijama iz oblasti turizma i ugostiteljstva i njima komplementarnim djelatnostima;
 20. saradnja sa drugim organizacijama u Crnoj Gori;
 21. sprovođenje anketa i drugih istraživanja u cilju utvrđivanja ocjene kvaliteta turističkog proizvoda na teritoriji opštine;
 22. izrada izvještaja i informacija za potrebe Nacionalne turističke organizacije;
 23. dostavljanje godišnjeg plana za unapređenje i razvoj turizma na uvid i odobrenje Nacionalnoj turističkoj organizaciji;
 24. obavljanje i drugih poslova u cilju promocije turističkog proizvoda na teritoriji opštine;
 25. saradnja sa istim ili sličnim organizacijama van Crne Gore.

Organi organizacije su:

 • Skupština
 • Izvršni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Predsjednik.

Funkciju predsjednika Organizacije vrši predsjednik Opštine.

Organizacija ima direktora.

Direktora organizacije na osnovu javnog konkursa imenuje Izvršni odbor.

Direktor se imenuje na 4 (četiri) godine i može biti ponovno imenovan .

Organizacija ostvaruje prihode iz sljedećih izvora:

 1. članskog doprinosa;
 2. boravišne takse, u skladu sa posebnim zakonom;
 3. izletničke takse;
 4. turističke takse;
 5. sredstava budžeta opštine i Republike, na osnovu posebnih programa;
 6. dobrovoljnih priloga (donacija);
 7. kredita;
 8. iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Pored prihoda iz stava 1 ovog člana, turistička organizacija može ostvarivati prihode prodajom suvenira, kao i obavljanjem izdavačke djelatnosti i online – internet prodajom, i druge dijelatnosti usmjerene na ostvarivanje svojih ciljeva,u skladu sa zakonom.

Kontaktirajte nas

Željeli bismo da čujemo više od strane naših posjetilaca. Vaša povratna informacija će nam pomoći da shvatimo šta radimo dobro, a isto tako i na čemu je još potrebno da radimo da bi se poboljšali.

Pretražite ključnu riječ