facebook link instagram link youtube link
+382 33 402 814
info@budva.travel

Korisne informacije

Bus transport

Boravišna taksa

Boravišna taksa je paušalni novčani iznos koji plaća lice koje izvan svog prebivališta koji koristi usluge smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja turistička ili ugostiteljska djelatnost (u daljem tekstu: smještajni objekat). Smještajnim objektom, u smislu stava 1 ovog člana, smatra se: hotel, motel, pansion, turistički apartman, odmaralište, kamp, planinarski dom, soba za iznajmljivanje i svi drugi objekti u kojima se pružaju usluge smještaja. Boravišnu taksu podjednakim uslovima plaćaju i strani državljani.

Boravišnu taksu ne plaćaju: Djeca do 12 godina starosti, lica sa teškim čulnim i tjelesnim smetnjama (slijepi, gluvi, distrofičari i dr.), lica upućena na banjska i klimatska liječenja, odnosno specijalizovanu rehabilitacijuod nadležne ljekarske komisije, lica koja obavljaju sezonske poslove sa prijavljenim boravkom u turističkom mjestu, lica koja neprekidno borave u objektu za smještaj duže od 30 dana, učesnici školskih ekskurzija, odnosno učenici i studenti čiji boravak organizuju škole i fakulteti u okviru redovnih programa, održavanja sportskih i kulturnih manifestacija, strani državljani koji su po međunarodnim konvencijama i sporazumima oslobođeniplaćanja taksa, strani državljani koji organizovano, preko zvaničnih humanitarnih organizacija, dolaze radi pružanja humanitarne pomoći. Navedena lica ne plaćaju boravišnu taksu ako podnesu dokaz o ispunjavanju uslova utvrđenih u istom stavu (članska karta, potvrda škole, ljekara, ljekarski uput i dr.).

Boravišnu taksu umanjenu za 50% plaćaju lica od 12 do 18 godina starosti. Opština može svojim propisom odrediti i druga lica koja su oslobođena od plaćanja boravišne takse. Vaši domaćini su dužni da: Prijave vaš boravak u roku od 12h od prijema, naplate boravišnu taksu u iznosima do 1.00 EUR po noćenju, te da na računu za smještaj posebno iskažu iznos boravišne takse.

Boravak možete da prijavite u Informativnim punktovima Turističke Organizacije Opštine Budva gdje možete i izvršiti uplatu boravišne takse. Istu možete platiti na licu mjesta, ili uplatom na Žiro račun:510-8173205-85

Državljani ostalih država su dužni da za ulazak u Crnu Goru prethodno pribave vizu u našimPretražite ključnu riječ