facebook link instagram link youtube link
+382 33 402 814
info@budva.travel

Registruj smještaj u par koraka i budi odgovoran prema zajednici – poziv je Sekretarijata za privredu budvanske lokalne samouprave

23. Mar. 2023

U cilju kvalitetne pripreme turističke sezone, Sekretarijat za privredu Opštine Budva u saradnji sa Turističkom organizacijom opštine Budva, omogućio je za izdavaoce privatnog smještaja jednostavniju proceduru i niz olakšica u postupku registracije smještaja.

 Zainteresovani izdavaoci privatnog smještaja su dužni da uz prijavu za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu i zahtjeva za kategorizaciju prilože zakonski propisanu dokumentaciju sa dokazom o uplaćenim taksama u ukupnom iznosu od 11 eura. 

Prijava za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti u domaćinstvu i zahtjev za kategorizaciju se prilažu u Opštini Budva na šalterima 13 i 14 Sektora za turizam. Zaposleni službenici će, pored izdavanja obrazaca i prijava, biti  na raspolaganju izdavaocima ukoliko im je potrebna pomoć pri popunjavanju formulara.  

Olakšavajuće okolnosti su i te da se obrasci i prijave za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti u domaćinstvu i zahtjevi za kategorizaciju ugostiteljskih objekata mogu preuzeti i u turističko-informativnim biroima Turističke organizacije opštine Budva duž cijele rivijere. Otvorene su i telefonske linije u Sekretarijatu za privredu – Sektor za turizam, putem kojih se mogu dobiti detaljnije informacije – 069 421 290 i 067 292 900.

PROCEDURA

GDJE?

Prijava za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti u domaćinstvu i zahtjev za kategorizaciju prilažu se u Opštini Budva na šalterima 13 i 14 – Sektor za turizam.

KAKO?

Uz zahtjev se prilažu sljedeći dokumenti:

  • List nepokretnosti preuzet sa zvaničnog sajta Uprave za katastar i državnu imovinu Crne Gore – Područna jedinica Budva (adresa sajta: www.nekretnine.co.me);
  • Izjava o ispunjenosti minimalno-tehničkih uslova u pogledu prostora, opreme i sredstava za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (ovjerena kod notara ili nadležnog opštinskog organa);
  • Kopija lične karte/pasoša-putne isprave za strance ukoliko je podnosilac prijave fizičko lice;
  • Popunjen obrazac za upis u Centralni turistički registar (obrazac br.14) Pravilnika o bližem sadržaju i načinu vođenja Centralnog turističkog registra („Sl.list CG“, broj 056/18);
  • Poresko uvjerenje opštinskog poreskog organa – Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine Budva (uvjerenje se uzima na šalteru 12 Građanskog biroa Opštine Budva);
  • Dokaz o izvršenoj uplati od:

1. 3,00 €, na ž.r. 510 – 8176777 – 39 (administrativna taksa za odobrenje za rad);

2. 3,00 € na ž.r. 510 – 8176121 – 67 (taksa za komisiju);

3. 3,00 € na ž.r. 510 – 8176777 – 39 (administrativna taksa za poresko uvjerenje);

4. 2,00 € na ž.r. 510 – 8176777 – 39 (administrativna taksa za izjavu o ispunjenosti minimalno-tehničkih uslova).

Ukoliko je podnosilac zahtjeva pravno lice, dodatno je potrebno:

  • Rješenje o upisu u Centralni registar privrednih subjekata Uprave prihoda i carina Crne Gore;
  • Rješenje o poreskom identifikacionom broju (PIB) – izdaje Uprava prihoda i carina Crne Gore.

Maksimalan broj ležajeva po zahtjevu je 20.

Maksimalan broj soba je 10, odnosno 9 apartmana.

Obrasci i prijave za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu i zahtjevi za kategorizaciju ugostiteljskih objekata mogu se preuzeti u turističko-informativnim biroima Turističke organizacije opštine Budva.

Registruj smještaj u par koraka, budi odgovoran prema zajednici!

                                                                                               


News section title
Pretražite ključnu riječ